Meer info? +31 252 - 673711 | info@judoyushi.nl

Judo Yushi talentpartner programmaSterker door samenwerken
Judo Yushi officieel judo topsport talentpartner

Judo is in Haarlemmermeer aangewezen als groeisport. Judo Yushi heeft samen met gemeente Haarlemmermeer en diverse judoscholen uit de omgeving een judostructuur neergezet, waarbinnen judoka’s zich kunnen ontwikkelen naar nationaal en internationaal topniveau. Daarbij maken we gebruik van zowel de clubstructuur van Judo Yushi als de bondsfaciliteiten (Regio- en nationale trainingen Judo Bond Nederland). 

Judo Yushi is  op basis van geleverde prestaties, het programma en de samenwerkingsverbanden met andere clubs aangewezen als officiële Topsport Talentpartner van de Judo Bond Nederland en werkt o.a. met de leerlijnen uit het JBN meerjarenopleidingsplan.

Het ontwikkeltraject naar topsport is bestuurlijk en financieel gestructureerd in de stichting Judo Yushi Topsport en het ontwikkeltraject en trainingsprogramma wordt uitgevoerd door Judo Yushi. 

 

Samen met talentpartner Topsport Van der Kolk (Alkmaar e.o.) werken we samen aan de internationale begeleiding van judoka’s op Europese open toernooien, Europacups, EK, WK en EYOF. Alles over onze internationale samenwerking lees je op nljudo.nl .

 

Trainen als judoka in het full-time trainingsprogramma van Judo Yushi is een samenwerkingsmodel;

Deelname aan de trainingen van het Talentpartnerprogramma kan alleen na overleg met de eigen clubtrainer en in overleg met de trainersstaf van Judo Yushi.

 


 

 

Deelnemen in het full time programmaLeermodel voor judoka's

 

Judo Yushi judoka Ilse Buren in de finale op de EYOF
Judo Yushi judoka Ilse Buren in de finale op de EYOF

Elke judoka gaat in zijn ontwikkeling door diverse leerfasen heen. De fundamentele basisprincipes en technieken zijn de eerste fase en leert de judoka op de eigen judoclub.

In de leeftijdsklasse tot 15 jaar kenmerkt het trainen zich door het ‘leren te trainen’. Judoka’s maken meer trainingsuren en maken zich een meer volwassen judostijl eigen met toevoeging van tactische en judospecifieke fysieke aspecten. Deze tweede fase in de ontwikkeling van de judoka beslaat de ‘onderbouw in talentpartnerprogramma’.

Judoka’s die doorgroeien naar de leeftijdsklasse tot 18 jaar/ tot 21 jaar/ volwassenen en een keuze maken zich maximaal te willen doorontwikkelen, komen in de bovenbouw terecht. Judoka’s in de bovenbouw krijgen een persoonlijk judoprofiel dat bestaat uit een programma van judotrainingen, fysieke trainingen, wedstrijden, medische en mentale begeleiding.

 

Meer informatie (klik op een tab):

 

 

Judo Yushi biedt een totaalprogramma met trainingen, ondersteunende kennis, wedstrijden en trainingsstages.

Het trainingsprogramma dat behoort tot het full time programma wordt per periode vooraf samengesteld, zodat per periode helder is waar de judoka aan deelneemt. Voor de leeftijdsgroep tot 15 jaar is er een gezamenlijk programma, waarbij wordt toegewerkt naar enkele vooraf bepaalde meetmomenten. Bij de leeftijdsgroep tot 18 jaar, tot 21 jaar en boven 21 jaar, wordt het gezamenlijke programma per judoka/ groep judoka’s op maat afgestemd, afhankelijk van ambitie, mogelijkheden en resultaten.

 

Trainingsprogramma

Het trainingsprogramma is een uitgebalanceerd programma waaraan alle judoka’s kunnen deelnemen. Voor de judo skills training op vrijdagochtend is toestemming van de school vereist. In het tabblad “trainingen” vind je het complete trainingsprogramma.

Judo Yushi TV: Judo Skills Training

 

 

Trainingsstages

De judoka’s die trainen in het trainingsprogramma krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse trainingsstages, waarbij ook trainingsstages in het buitenland. Bij de buitenlandse trainingsstages wordt zoveel mogelijk toegewerkt naar trainingsstages rondom Europese toernooien. De bovenbouw traint elk jaar in Bremen op de trainingsstage van de Bremen Masters en de onder- en bovenbouw trainen jaarlijks op de trainingsstage in Koksijde.

Judo Yushi TV: Trainen bij Team Bath

 

 

Wedstrijdprogramma

Het wedstrijdprogramma wordt opgesteld door de trainers/coaches binnen het talentpartnerprogramma. In overleg met eigen clubcoaches kan van dit programma worden afgeweken. Bij de leeftijdsgroep tot 15 jaar is het programma primair bedoeld om judoka’s te ontwikkelen. Er wordt voor deze leeftijdsgroep jaarlijks ook een buitenlands toernooi in het programma opgenomen. 

In de leeftijdsgroep tot 18 jaar, tot 21 jaar en bij de senioren wordt het programma bepaald op basis van het persoonlijk judoprofiel. Daarbij zijn de meetmomenten internationaal en van de Judo Bond Nederland leidend en wordt door middel van andere toernooien naar deze meetmomenten toegewerkt. De mate waarin een judoka zich weet te kwalificeren bepaalt per periode het toernooiprogramma. 

Judo Yushi TV: Ilse Buren wint zilver op de EYOF (jeugd Olympische Spelen)

 

 

Ondersteunende programma’s en begeleiding

Judo Yushi werkt samen met diverse partners en kan daardoor allerlei ondersteunende programma’s bieden. In de tab “partners” kun je daar meer over lezen. 

 

 

Trainen in het Talentpartnerprogramma

Het is mogelijk om bij Judo Yushi in het talentpartnerprogramma full-time te trainen, maar er zijn meerdere combinaties mogelijk in samenspraak met de trainersstaf en de eigen clubcoach! Van belang is dat het trainingsprogramma bewezen kwalitatief goed genoeg is en toewerkt naar de tospportfase van de judoka!

 

In onderstaande tabel staan alle trainingen van de leeftijdscategorieën -15/ -18/ -21/ +21 jaar die binnen het programma van het full time programma vallen:

 

 

Veilig sportklimaat

Gedragscode in het Talentpartnerprogramma

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging /stichting zijn niet eenduidig. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Judo Yushi staat voor een veilig sportklimaat. Vandaar dat we de algemene gedragscode voor vrijwilligers aangescherpt hebben en van toepassing verklaren op alle vrijwilligers en medewerkers die werken met minderjarige kinderen en jong volwassen sporters in het Talentpartnerprogramma. 

 

Vrijwilligers, stagiaires of betaalde krachten die voor ons werken en in contact komen met minderjarige kinderen en jonge sporters binnen het talentpartnerprogramma, vragen wij deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaren zij dat ze de gedragscode kennen en volgens de gedragscode zullen handelen.

 

De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat wordt gevoerd.

 

 

De Gedragscode:

 

1. De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:

1.1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt;

1.2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.

1.3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.

1.4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en minderjarige tot 21 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

1.5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

1.6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.

1.7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.

1.8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

1.9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

1.10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

 

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

 

3. Vertrouwenspersoon

Monique Duijvestein 

moniqueduijvestijn@icloud.com 

 


Deze gedragscode is op 29 maart 2018 officieel vastgesteld door het bestuur van de stichting Judo Yushi Topsport.


 

Binnen het talentpartnerprogramma werken Judo Yushi, gemeente Haarlemmermeer en diverse organisaties en judoclubs allemaal samen om judoka’s maximaal te laten ontwikkelen naar topniveau.

 

Topsport Haarlemmermeer

Het Topsportloket Haarlemmermeer is de ondersteunende schakel in Haarlemmermeer tussen topsport en de groei- en kernsportclubs. Topsport Haarlemmermeer ondersteunt en faciliteert de het Talentpartnerprogramma van Judo Yushi en haar judoka’s met voorzieningen daar waar nodig. Het topsportloket heeft een groot netwerk en is onderdeel van het Olympisch Netwerk Noord-Holland.

 

gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer geeft grote prioriteit aan de samenhang tussen sport, onderwijs en welzijn. Het talentpartnerprogramma en het topsportproject van Judo Yushi dragen bij aan deze beleidsdoelen en hebben het judo in de afgelopen jaren daardoor naar een hoger plan getild. De gemeente Haarlemmermeer heeft kern- en groeisporten benoemd die kunnen bijdragen aan de gestelde doelstellingen en waarbij Topsport een voorbeeldfunctie en aanzuigende werking kan hebben.  Judo is al ruim voorafgaand aan de start van het talentpartnerprogramma de  ‘groeisportstatus’  toegekend met de uitdrukkelijke intentie om te kunnen doorgroeien naar kernsport. 

 

scholen

Met diverse middelbare scholen in Haarlemmermeer heeft Judo Yushi een relatie opgebouwd waardoor het mogelijk is om deel te nemen aan de ochtendtraining(en) en waardoor het mogelijk is om maatwerk te leveren rondom deelname aan internationale toernooien. Er is actieve samenwerking met het Haarlemmermeerlyceum (Topsport Talentschool), het Herbert Vissers College (topsportvriendelijke school) en het Kaj Munk College (topsportvriendelijke school). Het kan verstandig zijn om bij de schoolkeuze rekening te houden met trainingsmogelijkheden.

 

Medisch team

Een goed medisch traject is van wezenlijk belang om bij blessures een judoka weer snel wedstrijdfit te krijgen. Daarom heeft Judo Yushi een eigen medisch traject opgezet en werkt daarbij samen met twee praktijken, namelijk Fysiotherapie ‘De Velden’ en Manual Fysion.

Bij de trainingen op maandag is er een fysioruimte vrijgemaakt bij de trainingslocatie van Judo Yushi, waar fysiotherapeuten van Fysiotherapie ‘De Velden’ een vast spreekuur hebben van 17.00 – 18.00 uur. Daarnaast worden judoka’s die deelnemen in de het Talentpartnerprogramma op de andere dagen met voorrang geholpen in de praktijk zelf.

Fysiotherapie ‘De Velden’ werkt veel met topsporters en krijgt ook regelmatig topsporters doorverwezen  van andere fysiotherapeuten. De praktijk beschikt over een groot netwerk van specialisten die inmiddels ook hun waarde hebben bewezen bij recente blessures van judoka die aan het programma deelnemen.

 

Bij blessures waarbij het nodig is dat een sportarts snel de blessure behandeld, werkt Judo Yushi samen met Topsport Haarlemmermeer zodat judoka’s snel terecht kunnen bij de sportartsen van de sportpoli van het Spaarne Gasthuis te Hoofddorp. 

 

Judo Yushi werkt ook samen met ManualFysion,  praktijk voor manuele therapie en (sport)fysiotherapie,  gevestigd in Amsterdam. ManualFysion is verbonden aan CTO Amsterdam en werkt samen met de sportartsen die zijn aangesloten bij de Sportartsengroep Amsterdam. Via ManualFysion is Judo Yushi in staat om judoka’s die extra faciliteiten nodig hebben direct te helpen.

 

SPORTVOEDING

Bij judo is ‘gewicht maken’ een belangrijk onderdeel om goed te kunnen presteren. Voeding is daarbij zeer belangrijk. Dat geldt zowel voor het toevoegen van gewicht en (indien nodig) het afvallen voor een gewichtsklasse. Op het gebied van voeding maakt de Judo Yushi via Topsport Haarlemmermeer gebruik van Gunilla Boomsma, sportdiëtiste en voedingsdeskundige. 

 

Judo Bond Nederland

Judo Yushi is officieel talentpartner van de Judo Bond Nederland in regio Noord-West. Judo Yushi biedt een door de Judo Bond Nederland erkend full time trainingsprogramma aan, waarin wordt gewerkt met de leerlijnen uit het meerjaren opleidingsplan van de JBN.

Na prestaties op meet- en kwalificatiemomenten kunnen judoka’s die trainen in het talentpartnerprogramma van Judo Yushi na goedkeuring van de trainingsstaf en de regiotrainer, deelnemen aan de regionale trainingen en in een latere fase aan nationale trainingen van de Judo Bond Nederland. De trainers van Judo Yushi zullen de judoka’s in de voorbereiding naar internationale kwalificatiemomenten en in samenwerking met de regiotrainer van de Judo Bond Nederland begeleiden.

 

TALENTPARTNER TOM VAN DER KOLK

Judo Yushi werkt al jaren samen met sportinstituut Tom van der Kolk uit Alkmaar. Tom van der Kolk heeft een bewezen palmares en zowel Judo Yushi als Tom van der Kolk delen een overeenkomstige visie als het gaat om talentontwikkeling. Door de samenwerking kan in een groter verband samen worden getraind, samen worden deelgenomen aan teamcompetities, internationale toernooien en kunnen we judoka’s die in een internationaal traject zitten (Europacups, EK, WK, EYOF) beter worden begeleidt. Judo Yushi en Tom van der Kolk presenteren zich internationaal in het NL JUDO samenwerkingsverband.

 

PARTNERSCHOLEN

Judoka’s van diverse judoscholen nemen structureel deel aan het talentpartnerprogramma van Judo Yushi. Dat vindt plaats in overleg met de judoschool. Met deze scholen hebben we dan ook een nauw samenwerkingsverband. Partnerscholen van Judo Yushi zijn:

Ben je niet lid van één van deze judoclubs, dan kun je ook deelnemen na toestemming van jouw eigen trainer en in overleg met de trainersstaf van Judo Yushi. Neem voor informatie contact op via info@judoyushi.nl