Meer info? +31 252 - 673711 | info@judoyushi.nl

Judo Yushi verwerkt via het handmatige en digitale proefmaandformulier en via het digitale inschrijfformulier op de website www.judoyushi.nl persoonsgegevens van leden en ouders. In de wedstrijdmodule op www.judoyushi.nl/inschrijven verwerken we tevens voor wedstrijdjudo relevante informatie.

Judo Yushi respecteert ieders privacy. De persoonsgegevens die wij hebben en verwerken, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij verwerken de persoonsgegevens volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

In dit privacy statement informeren wij u welke persoonsgegevens wij verwerken, waarvoor wij de persoonsgegevens gebruiken, hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren, over wat ieders rechten zijn, op welke manier die rechten uitgeoefend kunnen worden en over de beveiliging van de persoonsgegevens.

 

 1. Persoonsgegevens die wij vragen en verwerken

Om judolessen te kunnen volgen moet je je eerst registreren door midden van het invullen van het digitale inschrijfformulier. Door de inschrijving van een judoka laat u bepaalde gegevens bij ons achter.  Dat zijn persoonsgegevens. Door de inschrijving geeft u toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij in dit privacy statement noemen.
Na registratie bewaren wij deze persoonsgegevens in onze database.

Bij inschrijving vragen wij de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Voornaam en achternaam
 • Geboortedatum judoka
 • Minimaal één en maximaal twee telefoonnummers
 • Geslacht
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Emailadres
 • JBN lidnummer, indien een nieuw lid al lid is van de Judo Bond Nederland
 • Nationaliteit in verband met aanmelding bij de Judo Bond Nederland
 • Bankrekeningnummer waar de contributie van afgeschreven gaat worden
 • Tenaamstelling van het Bankrekeningnummer

 

 1. Gebruik van persoonsgegevens

Doelen van verwerking:

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende doelen, en alleen als het gebruik voor dat doel nodig is:

 • Aanmaken en in stand houden van het lidmaatschap
 • Verzenden van e-mails met informatie over Judo Yushi en activiteiten
 • Aan- en afmelding bij de Judo Bond Nederland
 • Verwerking van de contributie

Ontvangers van persoonsgegevens:

Wij maken voor onze dienstverlening gebruik van andere partijen die onder onze verantwoordelijkheid werkzaamheden. Indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden delen wij uw persoonsgegevens met deze derden. Met deze partijen worden overeenkomsten gesloten, zodat uw persoonsgegevens op dezelfde manier tegen misbruik zijn beveiligd als bij ons.

Wij zullen de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de levering van de dienst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies:

Op http://www.cookiechecker.nl/check-cookies.php?url=www.judoyushi.nl  kunt u de cookies bekijken die onze website gebruikt. Wij maken gebruik van twee typen cookies:

 • Functionele cookies:

Als u onze website bezoekt kunnen wij informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. We gebruiken een cookie om het bezoek te onthouden. Hoe lang deze wordt onthouden is afhankelijk van de instellingen van de browser die u gebruikt. Wij gebruiken geen cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

 • Analytische cookies:

Via de website worden cookies geplaatst van het bedrijf Statcounter. Wij maken gebruik van Statcounter om bij te houden hoe bezoekers onze website  gebruiken. De op deze manier verkregen informatie wordt, inclusief IP-adres, overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en vervolgens daar door Statcounter verwerkt. Lees het privacybeleid van Statcounter voor meer informatie.  Statcounter kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Statcounter verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

 1. Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij de gegevens in eerste instantie hebben gekregen.

Persoonsgegevens lidmaatschap:

Uw persoonsgegevens  bewaren wij tot 2 maanden na het seizoen waarin afmelding van het lidmaatschap heeft plaatsgevonden. Na afloop van die termijn worden de definitief verwijderd uit de database en back-up. Het digitale inschrijfformulier bewaren wij conform fiscale bewaarplicht (7 jaar).

Vragen en de afhandeling daarvan:

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gegevens over betalingen ten aanzien van gekochte producten of diensten:

Gegevens over betalingen ten aanzien van gekochte producten of diensten bewaren wij 7 jaar, conform de fiscale bewaarplicht.

 

 1. Beeldmateriaal en content

Judo Yushi kan op de officiële website, officiële social media en aan geprinte media foto’s, videoclips van wedstrijden en teksten over zichzelf of over een lid delen.

Recreatieve judoka’s:

Judo Yushi deelt in het kader van informatievoorziening en public relations (p.r.) alleen algemene foto’s en algemeen filmmateriaal van judolessen, activiteiten die op de judoschool plaatsvinden of van activiteiten waar leerlingen van de judoschool aan deelnemen.  Indien wij close-ups van een judoka met naam en/of andere persoonsgegevens vermelden in het kader van promotie zullen wij expliciet toestemming vragen voor gebruik van dit beeldmateriaal en deze gegevens en voor de betreffende promotionele activiteit.

De informatie die wij kunnen verstrekken zijn voor zover relevant naam, geboortejaar of leeftijd en gewichtsklasse.

Wedstrijdjudoka’s:

Judo Yushi deelt in het kader van deelname aan toernooien, informatievoorziening en public relations (p.r.) persoonsgegevens, foto’s en filmmateriaal van toernooien, trainingen, trainingsstages, wedstrijden en activiteiten die op de judoschool plaatsvinden.
De gegevens die wij kunnen verstrekken zijn onder andere naam, geboortedatum of leeftijd, gewichtsklasse en indien relevant voor een wedstrijdprestatie nationaliteit.
Tevens zullen wij beeldmateriaal opslaan voor wedstrijdanalyse en het maken van video(clips) op Judo Yushi TV. Wij bewaren deze gegevens zolang dat relevant is.
Door deel te nemen aan wedstrijdjudo gaat u akkoord met het gebruik van deze gegevens. Voor deelname aan wedstrijdjudo is een inschrijfformulier aanwezig waarbij ook wordt verwezen naar dit privacy-statement.

Gebruik van content en beeldmateriaal door derden:

Het is altijd denkbaar dat mensen toch foto’s of teksten overnemen en elders hergebruiken (bijvoorbeeld een screenshot of handmatig overtypen). Judo Yushi heeft daar geen invloed op.

 

 1. Rechten lid

Elk lid heeft het recht op inzage, rectificatie, gegevensverwijdering, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het intrekken van toestemming. Hieronder leggen wij uit wat dit inhoudt.

Inzage

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u en het lid waarvoor u getekend heeft (indien minderjarig) hebben en informatie waarvoor wij die persoonsgegevens gebruiken. Voor inzage kan een verzoek worden ingediend. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien. .

Rectificatie

U heeft recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op uzelf of het lid waarvoor u getekend heeft (indien minderjarig) betrekking hebben.  Voor rectificatie kan een verzoek worden ingediend. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt rectificeren.

Gegevensverwijdering

U kunt ons vragen persoonsgegevens te wissen als volgens u één van de volgende gevallen van toepassing is:

 • indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld/verwerkt;
 • indien u uw toestemming intrekt via het formulier ‘Judo Yushi toestemming content en beeldmateriaal’ dat  te downloaden is op de website via de link ‘Judo Yushi toestemming content en beeldmateriaal
 • indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • indien wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt laten wissen en waarom u vindt dat wij dit moeten doen.

Gegevensoverdraagbaarheid/dataportabiliteit

U heeft het recht om uw gegevens in gestructureerde vorm op te vragen voor zover van toepassing. Hiervoor zullen wij altijd om identificatie vragen.

Toestemming

Als wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan mag u deze toestemming altijd weer intrekken. De intrekking van uw  toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

 

 1. Uw rechten uitoefenen

Als u een beroep wilt doen op één van de rechten zoals die hierboven genoemd zijn, kunt u daarvoor een verzoek indienen. We melden dan binnen één maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als het verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden door ons worden verlengd. Als wij de termijn willen verlengen, laten wij dat binnen een maand na ontvangst van het verzoek weten.

U kunt uw verzoek  per brief of elektronisch via mail bij ons indienen. Onze contactgegevens staan vermeld onder artikel 8.

Als uw verzoek niet wordt uitgevoerd, vertellen we dat zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Als u het daarmee niet eens bent, kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens).

 

 1. Beveiliging persoonsgegevens

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens op onze servers/dataopslag wordt afgeschermd via beveiligingssoftware en toegang op de website is beveiligd met wachtwoorden
 • Een externe back-up wordt opgeslagen in een kluis
 • De fysieke toegang tot de servers waar gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

 

 1. Contactinformatie

Postadres:

Judo Yushi
Vliehors 96
2134 XN Hoofddorp

E-mailadres:

info@judoyushi.nl

Lijst van officiële media van Judo Yushi:

www.judoyushi.nl
www.facebook.com/judoyushi
www.twitter.com/judoyushi
www.instagram.com/judoyushi
www.youtube.com/c/judoyushi

 

 

 1. Wijzigingen

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie kun je vinden op onze website. De datum van de laatste wijziging vind je onderaan dit statement.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Toestemming geven voor het gebruik van persoonsgegevens voor mail en externe media kunt u doen via het Judo Yushi toestemming content en beeldmateriaal‘ . Klik op de  link om het formulier te downloaden. U kunt het formulier inleveren bij de judoleraar.