Meer info? +31 252 - 673711 | info@judoyushi.nl

Judo Academy HaarlemmermeerSterker door samenwerken

Judo Academy Haarlemmermeer is een initiatief van Judo Yushi, de gemeente Haarlemmermeer en diverse organisaties en judoclubs!

Judo Yushi judoka Ilse Buren in de finale op de EYOF
Ilse Buren (r) in de finale op de Jeugd Olympische Spelen.

Judo is in Haarlemmermeer aangewezen als groeisport. Judo Yushi heeft de geboden kans van de gemeente Haarlemmermeer omarmd en samen met diverse judoscholen uit de omgeving een judostructuur neergezet, waarbinnen judoka’s zich kunnen ontwikkelen naar nationaal en internationaal topniveau. Daarbij maken we gebruik van zowel de clubstructuur van Judo Yushi als de bondsfaciliteiten (Regionaal Trainingscentrum Judo Bond Nederland).

Daarmee is Judo Yushi een zogenaamde Top Development Club (TDC) en is het mogelijk om een volledig TDC trainingsprogramma te volgen.

Het ontwikkeltraject naar topsport is formeel gestructureerd in de stichting Judo Yushi Topsport en het ontwikkeltraject geoperationaliseerd in de Judo Academy Haarlemmermeer. 

 

De Judo Academy Haarlemmermeer is een samenwerkingsmodel;

alle judoka’s blijven lid van hun eigen club!

 

Deelname aan de trainingen van de Judo Academy Haarlemmermeer kan alleen na overleg met de eigen clubtrainer en in overleg met de trainersstaf van de Judo Academy Haarlemmermeer.


 

 

Deelnemen in de Judo AcademyLeermodel voor judoka's

 

Elke judoka gaat in zijn ontwikkeling door diverse leerfasen heen. De fundamentele basisprincipes en technieken zijn de eerste fase en leert de judoka op de eigen judoclub.

 

In de leeftijdsklasse tot 15 jaar kenmerkt het trainen zich door het ‘leren te trainen’. Judoka’s maken meer trainingsuren en maken zich een meer volwassen judostijl eigen met toevoeging van tactische en judospecifieke fysieke aspecten. Deze tweede fase in de ontwikkeling van de judoka beslaat de ‘onderbouw in de Judo Academy’. Judoka’s die doorgroeien naar de leeftijdsklasse tot 18 jaar en een keuze maken zich maximaal te ontwikkelen, komen in de bovenbouw terecht. Judoka in de bovenbouw krijgen een persoonlijk judoprofiel dat bestaat uit een programma van judotrainingen, fysieke trainingen, wedstrijden, medische en mentale begeleiding.

 

Meer informatie:

 

 

Trainen bij Judo Academy Haarlemmermeer

De Judo Academy Haarlemmermeer maakt gebruik van de trainingsstructuur van de Judo Yushi. Het is mogelijk om in het programma van Judo Yushi volledig mee te draaien, maar elke combinatie is mogelijk in samenspraak met de trainersstaf van de Academy en de eigen clubcoach! Van belang is wel dat het trainingsprogramma kwalitatief goed genoeg is en toewerkt naar de tospportfase van de judoka!

De Judo Academy heeft een samenwerking met Arashi uit Alphen aan de Rijn, waarbij maandelijks een gezamenlijke training plaatsvindt.

 

In onderstaande tabel staan alle trainingen vanaf de leeftijdscategorie -15 jaar die binnen het programma van de Judo Academy Haarlemmermeer vallen.

 

 

Totaalprogramma voor judoka’s

Judo Academy Haarlemmermeer biedt een totaalprogramma met trainingen, ondersteunende kennis, wedstrijden en trainingsstages.

Het trainingsprogramma van de Judo Academy wordt per periode vooraf samengesteld, zodat per periode helder is waar de judoka aan deelneemt. Voor de leeftijdsgroep tot 15 jaar is er een gezamenlijk programma, waarbij wordt toegewerkt naar enkele vooraf bepaalde meetmomenten. Bij de leeftijdsgroep tot 18 jaar, tot 21 jaar en boven 21 jaar, wordt het gezamenlijke programma op maat afgestemd, afhankelijk van ambitie, mogelijkheden en resultaten.

 

Trainingsprogramma Judo Academy Haarlemmermeer

Het trainingsprogramma is een uitgebalanceerd programma waaraan alle judoka’s kunnen deelnemen. Voor de judo skills training op vrijdagochtend is toestemming van de school vereist.

Judo Yushi TV: Judo Skills Training

 

 

Trainingsstages Judo Academy Haarlemmermeer

De judoka’s die trainen bij de Judo Academy krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse trainingsstages, waarbij voor de bovenbouw ook trainingsstages in het buitenland. Bij de buitenlandse trainingsstages wordt zoveel mogelijk toegewerkt naar trainingsstages rondom Europese toernooien. De bovenbouw traint elk jaar in Bremen op de trainingsstage van de Bremen Masters en de onder- en bovenbouw trainen jaarlijks op de trainingsstage in Koksijde.Indien mogelijk zal een selectie ook trainen bij andere stages, waaronder het Olympisch steunpunt in Bath (Engeland).

Judo Yushi TV: Trainen bij Team Bath

 

 

Wedstrijdprogramma Judo Academy Haarlemmermeer

Het wedstrijdprogramma wordt opgesteld door de trainers/coaches van de Judo Academy. In overleg met de clubcoaches kan van dit programma worden afgeweken. Bij de leeftijdsgroep tot 15 jaar is het programma bedoeld om de judoka te ontwikkelen. Er wordt voor deze leeftijdsgroep jaarlijks ook een buitenlands toernooi in het programma opgenomen. 

In de leeftijdsgroep tot 18 jaar, tot 21 jaar en bij de senioren wordt het programma bepaald op basis van het persoonlijk judoprofiel. Daarbij zijn de meetmomenten internationaal en van de Judo Bond Nederland leidend en wordt met andere toernooien naar deze meetmomenten toegewerkt. De mate waarin een judoka zich weet te kwalificeren bepaalt per periode het toernooiprogramma. Bij teamwedstrijden staan judoka’s in principe altijd in het team van de eigen judoschool.

Judo Yushi TV: Ilse Buren wint zilver op de EYOF (jeugd Olympische Spelen)

 

 

Ondersteunende programma’s Judo Academy Haarlemmermeer

De Judo Academy Haarlemmermeer werkt samen met diverse partners en kan daardoor allerlei ondersteunende programma’s bieden.

De Judo Academy beschikt over een vast medisch team met Hans Duijnstee, Fysiotherapiepraktijk De Velden en Manual Fysion, die tevens verbonden is aan het CTO Amsterdam.

Judo Yushi werkt tevens samen met diverse partners op het gebied van voeding, mentale begeleiding en andere zaken gerelateerd aan topsport.

 

Veilig sportklimaat

Gedragscode Judo Academy Haarlemmermeer

De Judo Academy Haarlemmermeer staan we voor een veilig sportklimaat. Vandaar dat we de algemene gedragscode voor vrijwilligers van toepassing verklaren op alle vrijwilligers die werken met minderjarige kinderen. We hebben de gedragscode aangescherpt. 

 

De Gedragscode:

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging /stichting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging/stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

 

1. De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:

1.1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt;

1.2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.

1.3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.

1.4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en minderjarige tot 21 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

1.5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

1.6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.

1.7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.

1.8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.

1.9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.

1.10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

 

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

 

3. Vertrouwenspersoon

Monique Duijvestein 

moniqueduijvestijn@icloud.com 

 


Deze gedragscode is 29 maart 2018 vastgesteld door het bestuur van de stichting Judo Yushi Topsport.


 

Partners in Judo Academy Haarlemmermeer

Judo Academy Haarlemmermeer is een initiatief van Judo Yushi, de gemeente Haarlemmermeer en diverse organisaties en judoclubs die allemaal samenwerken om judoka’s maximaal te laten ontwikkelen naar topniveau.

 

Topsport Haarlemmermeer

Het Topsportloket Haarlemmermeer is de ondersteunende schakel in Haarlemmermeer tussen topsport en de groei- en kernsportclubs. Topsport Haarlemmermeer ondersteunt en faciliteert de Judo Academy Haarlemmermeer en haar judoka’s met voorzieningen daar waar nodig. Het topsportloket heeft een groot netwerk en is onderdeel van het Olympisch Netwerk Noord-Holland.

 

gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer geeft grote prioriteit aan de samenhang tussen sport, onderwijs en welzijn. De gemeente Haarlemmermeer heeft daarnaast een topsportdoelstelling en heeft drie kernsporten benoemd.  Judo is daar  met een  ‘groeisportstatus’  aan toegevoegd met de uitdrukkelijke intentie om te kunnen doorgroeien naar kernsport. De Judo Academy en het topsportproject van Judo Yushi dragen bij aan deze beleidsdoelen en hebben het judo in de afgelopen jaren daardoor naar een hoger plan getild.

 

scholen

Met diverse middelbare scholen in Haarlemmermeer heeft de Judo Academy Haarlemmermeer een relatie opgebouwd waardoor het mogelijk is om deel te nemen aan de ochtendtraining en waardoor het mogelijk is om maatwerk te leveren rondom deelname aan internationale toernooien. Er is actieve samenwerking met het Haarlemmermeerlyceum (lootschool), het Herbert Vissers College (topsportvriendelijke school) en het Kaj Munk College (topsportvriendelijke school). Het kan verstandig zijn om bij de schoolkeuze rekening te houden met trainingsmogelijkheden.

 

Medisch team

Een goed medisch traject is van wezenlijk belang om bij blessures een judoka weer snel wedstrijdfit te krijgen. Daartoe heeft de Judo Academy Haarlemmermeer een eigen medisch traject opgezet en werkt daarbij samen met twee praktijken, namelijk Fysiotherapie ‘De Velden’ en Manual Fysion.

Bij de trainingen op maandag is er een fysioruimte vrijgemaakt bij de trainingslocatie van Judo Yushi, waar fysiotherapeuten van Fysiotherapie ‘De Velden’ een vast spreekuur hebben van 17.00 – 18.00 uur. Daarnaast worden judoka die deelnemen in de Judo Academy op de andere dagen met voorrang geholpen in de praktijk zelf. Fysiotherapie ‘De Velden’ werkt veel met topsporters en krijgt ook regelmatig topsporters doorverwezen  van andere fysiotherapeuten. De praktijk beschikt over een groot netwerk van specialisten die inmiddels ook hun waarde hebben bewezen bij recente blessures van judoka die aan het programma deelnemen.

Judo Yushi werkt ook samen met ManualFysion,  praktijk voor manuele therapie en (sport)fysiotherapie,  gevestigd in Amsterdam Osdorp, Sporthallen Zuid en Soetendaal. ManualFysion is verbonden aan CTO Amsterdam.  De hele paramedische begeleiding van topsporters verbonden aan het CTO Amsterdam berust bij ManualFysion. ManualFysion verzorgt de algemene paramedische coördinatie van CTO Amsterdam en levert paramedische zorg en voert multidisciplinair overleg met CTO coaches, sportartsen en functionele (fysieke) trainers. ManualFysion werkt samen met de sportartsen die zijn aangesloten bij de Sportartsengroep Amsterdam. Via ManualFysion is Judo Yushi in staat om judoka die extra faciliteiten nodig hebben direct te helpen.

 

Roos Bootsman voedingsdeskundige

Op het gebied van voeding maakt de Judo Academy gebruik van de diensten van Roos Bootsman, diëtiste en voedingsdeskundige.

 

Judo Bond Nederland

Judo Yushi is sublocatie van het Regionaal Trainingscentrum Noord-West van de Judo Bond Nederland. Judo Yushi is door het RTC aangewezen als Top Development Club. 

Bij kwalificatie op meetmomenten kunnen judoka’s van de Judo Academy na goedkeuring van de trainingsstaf deelnemen aan de RTC-trainingen van de Judo Bond Nederland. De trainers van de Judo Academy zullen de judoka’s in de voorbereiding naar deze toernooien en in samenwerking met de talentcoach -18 van de Judo Bond Nederland daarbij ook begeleiden.

 

Judoscholen

Judoka’s van diverse judoscholen nemen deel aan de trainingen van de Judo Academy Haarlemmmermeer, waaronder:

Ben je niet lid van één van deze judoclubs, dan kun je ook deelnemen na toe toestemming van jouw eigen trainer. Neem voor informatie contact op via info@judoyushi.nl